Algemene voorwaarden

 

van adviesbureau drs. M.B. Holthuis onder nummer 33273765 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Holthuis betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen "training".
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Holthuis.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Holthuis en de opdrachtgever komt tot stand door de ondertekening door de opdrachtgever van: het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier; de door Holthuis en opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Holthuis aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

 

Artikel 3. Grondslag offertes
Onze offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor opzet en uitvoering van de door Holthuis te verrichten werkzaamheden aan Holthuis wordt verstrekt. Indien geen geldigheidsduur in onze offerte is vermeld is deze niet verbindend tot het moment dat de opdracht aan ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd.

 

Artikel 4. Uitvoering opdrachten
De opdrachtgever zorgt dat alle documenten en gegevens, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit zijn. Opdrachten worden door ons naar ons beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Wij kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van onze werkzaamheden. Onze verplichting is een inspanningsverplichting.

 

Artikel 5. Inschakelen van derden
Holthuis heeft het recht derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken voor zover Holthuis die in het belang acht van de uitvoering van de opdracht. Holthuis is gerechtigd in het belang van de kwaliteit en de continuïteit van de opdracht de samenstelling van haar trainingsteam te wijzigen.

 

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging
1. Holthuis is bevoegd de overeenkomst voortijdig te beëindiging indien hij van mening is dat de opdracht uitvoering niet kan worden voortgezet conform de offerte en eventuele additionele opdracht specificaties. Beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt.
2. Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de opdracht overgaat, heeft Holthuis het recht op vergoeding van de schade welk het gevolg is van deze opzegging, waaronder schade vanwege bezettingsverlies en winstderving.
3. Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Holthuis het recht een opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, onverminderd het recht van Holthuis op schadevergoeding als beschreven in artikel 6.2.

 

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Bij annulering langer dan vier weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten van de training te vergoeden.
3. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten van de training te vergoeden.
4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training deelname tussentijdse beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
5. Reeds betaalde maar niet verschuldigde trainingsgelden zullen door Holthuis worden teruggestort.

 

Artikel 8. Annulering door Holthuis
Holthuis heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Holthuis betaalde bedrag.

 

Artikel 9. Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 10. Betaling
1. De opdrachtgever dient het geld voor de training te voldoen een maand voor de aanvang van de training, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Holthuis aangegeven wijze zonder korting compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn in het trainingsgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfskosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door Holthuis gekozen accommodatie.
3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Na de vervaldatum wordt een rente van 1% per maand over het achterstallige bedrag in rekening gebracht totdat het volledige bedrag door de opdrachtgever is betaald, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
4. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Holthuis, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding ter zake.
5. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht (ongeacht de tenaamstelling van de offerte, overeenkomst, declaratie of enig ander tussen partijen gewisseld stuk).
6. Onze werkzaamheden worden in principe op basis van tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zenden wij eenmaal per maand een (voorschot) factuur.

 

Artikel 11. Meerwerk / minderwerk
1. Indien de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de opdracht een wijziging aanbrengt, zal Holthuis zijn werkzaamheden dienovereenkomstig aanpassen en zal de opdrachtgever, voor zover de wijziging voor Holthuis meerwerk met zich meebrengt, dit meerwerk vergoeden.
2. Voor zover een aanpassing leidt tot minderwerk zal de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding niet kunnen worden gewijzigd.

 

Artikel 12. Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Holthuis vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot van 15% van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de onder artikel 10.3 genoemde rente.

 

Artikel 13. Uitsluiting
Holthuis heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom
1. Elk intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van onderzoeksresultaten, brochures, syllabi, werk- en draaiboeken, technieken, vaardigheden en oefeningen, die door Holthuis of door hem ingeschakelde derden worden gebruikt voor de uitvoering van een opdracht blijft eigendom van Holthuis, tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever is overgedragen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Holthuis.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Holthuis, berust uitsluitend bij Holthuis.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holthuis zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
4. De opdrachtgever verbeurt terstond een boete van €22.789 voor elke keer dat de opdrachtgever inbreuk maakt, of derden door onzorgvuldigheid van de opdrachtgever inbreuk maken, op het gestelde onder artikel 14.1, 14.2 en 14.3.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Holthuis aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan de Holthuis toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
2. Buiten de in lid 1. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat door de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €11.344.
3. Holthuis is nimmer aansprakelijk voor schade of extra kosten als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
4. De opdrachtgever vrijwaart Holthuis ten aanzien van alle aanspraken van derden welk een gevolg zijn van, of rechtstreeks of indirect verband houden met de uitvoering van een opdracht, voor zover deze aanspraken groter zijn dan overeenkomstig het gestelde in 15.1 te berekenen bedrag.
5. Holthuis zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, met dien verstande dat zijn verplichting nimmer verder strekt dan het karakter van een inspanningsverplichting.

 

Artikel 16. Vertrouwelijkheid
Holthuis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Holthuis zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage aan derden ter beschikking stellen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen Holthuis en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats van vestiging van Holthuis.
2. Indien een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Holthuis dan zullen partijen allereerst trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.